Krízové stredisko, Trnava

Odborné zameranie:

KS je preventívnym a prvokontaktným zariadením na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately a slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia života a zdravia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby.
Krízové stredisko v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov zabezpečuje vykonávanie opatrení, ak dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej situácii, a ak bolo rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia alebo rozhodnutie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia.
Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
KS vykonáva svoju činnosť pobytovou formou.

Cieľovou skupinou, ktorej sa poskytuje starostlivosť je najmä:

a) dieťa, ktorého doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená,
b) dieťa, ktoré je týrané, pohlavne zneužívané alebo je využívané na komerčné účely,
c) dieťa, ktoré má poruchy správania vplyvom krízovej životnej situácie, v ktorej sa nachádza,
d) osamelý rodič s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie je ohrozené alebo sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii,
e) plnoletá fyzická osoba nachádzajúca sa v krízovej situácii,
f) mladý dospelý po odchode z detského domova, ktorý sa nachádza v krízovej situácii.

Cieľom Krízového strediska je po ukončení  individuálneho plánu s klientom dosiahnuť  prípravu a začlenenie klienta do spoločnosti za ich vlastnej participácie a participácie rôznych inštitúcií (do „bežného života“ ako je to len možné), či už prostredníctvom nového bývania, novej práce, pripraviť dieťa na vrátenie sa do rodinného prostredia (sanácia rodiny), ak nie je možné do prirodzeného tak do „náhradného rodinného prostredia“, pestúnskej starostlivosti, alebo ústavnej starostlivosti.

Ďalšie informácie nájdete v tomto dokumente.