Rezolúcia OSN

Text rezolúcie Valného zhromaždenia OSN ustanovujúcej

17. október ako Medzinárodný deň za odstránenie chudoby:


47. zasadnutie

Položka agendy 81

UZNESENIE PRIJATÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

[na základe správy Druhého výboru (A/47/721)]

           47/196.  Slávenie medzinárodného dňa za odstránenie chudoby

 

Valné zhromaždenie,

konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja v 90-tych rokoch a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti,

víta skutočnosť, že v posledných rokoch niektoré mimovládne organizácie z iniciatívy jednej z nich vo viacerých štátoch slávili 17. október ako Svetový deň za odstránenie extrémnej chudoby. Preto

  1. vyhlasuje 17. október počnúc rokom 1993 za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby;
  2. konštatuje, že aktivity konané z príležitosti tohto dňa budú nadväzovať na tie, ktoré každoročne 17. októbra konali určité mimovládne organizácie;
  3. vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane situácii v danej krajine;
  4. vyzýva generálneho tajomníka, aby vydal odporúčanie ohľadom metód a spôsobov, ktorými by v rámci existujúcich zdrojov a bez poškodenia prebiehajúcich aktivít, mohol sekretariát pomôcť štátom pri organizovaní aktivít z príležitosti slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby na národnej úrovni;
  5. vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť špecifickým problémom biedy;
  6. žiada generálneho tajomníka, aby v rámci existujúcich zdrojov využil všetky možné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie úspešného slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Organizáciou spojených národov;
  7. taktiež žiada generálneho tajomníka, aby na 50-tom zasadnutí Valného zhromaždenia podal správu o realizácii tohto uznesenia.

93. plenárna schôdza

22. december 1992

PDF v anglickom jazyku