Udelenie Strieborného odznaku

11. Október 2016

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku si v tomto roku pripomína 25. výročie obnovenia svojej činnosti po páde totalitného režimu. Toto významné jubileum reflektuje vo vydanom  dvojčísle časopisu Diakonia.sk, ako aj pripravovanými podujatiami. Už v pondelok 17. októbra Evanjelická diakonia udelí Strieborný odznak najlepšiemu zamestnancovi Strediska ED. Slávnostné vyhodnotenie zamestnancov stredísk sa uskutoční v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zároveň Evanjelická diakonia pripravuje zaujímavý koncert, ktorý sa uskutoční 30. novembra o 18.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave, na ktorom vystúpi Adriana Kučerová – soprán a Filip Tůma – barytón,  Orchester Sinfonietta Bratislava s dirigentom Lukášom Pohůnekom. Výťažok zo slávnostného koncertu k 25. výročiu Evanjelickej diakonie bude venovaný diakonickej práci s deťmi,  ktorým bola nariadená ústavná starostlivosť alebo výchovné opatrenie.

Evanjelická diakonia ECAV ako druhá najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku počas 25 rokov existencie vybudovala 22 stredísk v našej krajine. Evanjelická diakonia v duchu Kristovej lásky  poskytuje formy sociálnej, humanitárnej a rozvojovej pomoci, a  to doma a v zahraničí. Aktívne spolupracuje s ostatnými mimovládnymi,  humanitárnymi, kresťanskými organizáciami, krajanmi a diakoniou v zahraničí na naliehavých projektoch pomoci. Evanjelická diakonia obetavo a s radosťou pomáha seniorom, ľuďom v ťažkých životných situáciách, ale tiež deťom a mládeži. Služby poskytuje každému bez rozdielu vierovyznania, nakoľko si je vedomá aktuálnych potrieb svojho blížneho. Či už je to sieť stredísk, ktoré slúžia ako denné stacionáre, terénne opatrovateľské služby, domovy s pobytovou formou. K dispozícii je vo viacerých mestách aj banka kompenzačných pomôcok, ktorú môžu využiť rodiny s ťažko chorými príbuznými.

Aj mladú generáciu sa snaží motivovať k záujmu o blížneho, preto pravidelne organizuje dobrovoľnícke aktivity, ktoré smerujú k aktívnej pomoci v zahraničí, ale aj v domácom prostredí. Súčasťou modernej služby diakonie je tiež pomoc sociálne znevyhodneným skupinám, do ktorej sa zapája formou zbierok ošatenia či potravinovej pomoci, alebo už vybudovanou chránenou dielňou.

Evanjelická diakonia si uvedomuje svoju zodpovednosť v kontexte výchovy detí a mládeže. Preto pre najmenších – jasličkárov vybudovala Detské opatrovateľské centrum Vladimíra Roya v Púchove, ktoré počas svojej desaťročnej existencie poskytlo starostlivosť viac ako 70 deťom. Jasličky navštevujú deti vo veku 1–3 rokov a rodičia oceňujú priateľské prostredie, kde sa deti cítia bezpečne a môžu sa rozvíjať duševne, telesne a duchovne rozvíjať. Avšak Evanjelická diakonia sa stará aj o deti, ktorým nebolo dopriate vyrastať vo svojich biologických rodinách, a tak našli svoj domov, lásku a zázemie v profesionálnych náhradných rodinách. Dnes sa o 38 detí stará 18 profesionálnych rodičov. Profesionálne náhradné rodiny začlenené do Evanjelickej diakonie patrili medzi prvé po páde totality. Pre deti z profesionálnych rodín sa pravidelne organizujú letné a zimné tábory, rekreačné a liečebné pobyty. Profesionálne náhradné rodiny žijú v rôznych častiach Slovenska a je im poskytovaná odborná pomoc v oblasti výchovy detí. Osobitým projektom Evanjelickej diakonie je  stredisko vo Veľkom Slavkove – Dom na polceste, ktorý slúži ako náhradný domov pre mladých dospelých, ktorí najmä po opustení detského domova nemajú žiadne zázemie pre štart do dospelosti. Práve Dom na polceste je priestorom, kde mladí ľudia cítia podporu, prijatie a usmernenie v získavaní zručností a sociálnych návykov. Zároveň Evanjelická diakonia ako jediná v štáte poskytuje starostlivosť o najzraniteľnejšie zdravotne znevýhodnené detí s ťažkým kombinovaným postihom – hluchoslepotou. Evanjelická spojená škola v Červenici patrí k prvým strediskám Evanjelickej diakonie a je dôkazom, že aj tieto deti sú vzdelávateľné. Diakonia sa stará aj o deti zo sociálne slabých rodín, a to prostredníctvom strediska Svetlo, ktoré organizuje letné tábory.

Evanjelická diakonia ECAV slúži s láskou a pokorou každému opierajúc sa o slová Písma Svätého: „Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“ (Matúš 25, 35–36)  Napĺňa tak nielen biblický odkaz, ale aj poslanie ľudskosti v našej spoločnosti.

Jana Gasperová

Referát Public relations a Fundraising

Pozvanie na misiologickú konferenciu

11. Október 2016

Katedra misiológie a Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul vás srdečne pozýva dňa 17.10.2016 na prvú misiologickú konferenciu na Slovensku pod záštitou rektora VŠ sv. Alžbety prof. Mariána Karvaja a arcibiskupa – metropolitu Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislava Zvolenského. Konferencia na tému ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI sa ukutoční 17.októbra,  od 8.30 do 17.00 hod., v budove VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Nám. 1. Mája 1.

Program konferencie a podrobné informácie si môžete pozriet tu

Taktiež bude možné podporiť Občianske združenie Dobrota pre Afriku, ktoré vzniklo z iniciatívi absolventov misijnej a charitatívej práce, vo svojom propagačnom stánku predstaví rozvojové projekty v Keni a v Južnom Sudáne- Podpora vzdelávania chudobných detí, Bochník sv. Antona a Jedáleň Dobrého Pastiera. Okrem ochutnávky africkej kávy a čaju bude možnosť v rámci projektu Charity shop- Bazár sv. Alžbety- zakúpiť si ručne robené africké darčeky- výťažok z predaja bude použitý na podporu chudobných detí v Afrike.

 

Pozvanie na benefičný koncert v Prešove

7. Október 2016

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) vás pozýva na benefičný koncert s názvom Podať pomocnú ruku, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia znovuobnovenia našej činnosti v nedeľu, 16. októbra o 17.00 h v prešovskom Parku kultúry a oddychu Čierny orol.

Vstupenky je možné zakúpiť si osobne na Centre GKCH, Hlavná 2 alebo v PKO Prešov alebo nám napíšte na popovicova@gkcharita-po.sk

Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

4. Október 2016

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

 

Na problémy chudoby upozorňovalo Fórum kresťanských inštitúcií počas víkendu 30.9. – 2.10.2016 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM). Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas MMM prezentovať aktivity neziskových organizácií a charity v prospech núdznych.

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. OSN vo svojej rezolúcii, ktorou vyhlásila Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti. Ďalej vyzýva všetky štáty, aby tento deň venovali prezentácii a propagácii konkrétnych aktivít týkajúcich sa odstránenia chudoby a núdze, primerane situácii v danej krajine. Vyzýva medzivládne a mimovládne organizácie, aby na požiadanie pomohli štátom pri organizovaní národných podujatí v rámci slávenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, venujúc patričnú pozornosť špecifickým problémom biedy. FKI spolu s partnermi zareagovalo na túto výzvu Veľtrhom sociálnych aktivít. Veľtrhy v tomto roku boli odštartované na festivale Pohoda v mesiaci 7. – 10.7.2016.

Počas víkendu na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach sme mali možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí prišli, či už ako účastníci alebo so zámerom povzbudiť bežcov, o problémoch chudoby a o organizáciach, ktoré pracujú s núdznymi. Organizácie sa prezentovali pomocou bannerov, na ktorých boli krátke informácie a fotografie z ich činnosti.
„Sociálne organizácie majú často toľko neviditeľnej práce s núdznymi, že im neostáva čas a priestor na prezentáciu svojej činnosti. Preto sa snažíme vytvárať podmienky aby sa o ich záslužnej práci dozvedela verejnosť aj na akciách takéhoto typu. Sme vďační organizátorom Maratónu, že majú porozumenie aj pre takúto formu solidarity s núdznymi“ hovorí predsedníčka Fóra kresťasnkých inštitúcií Katarína Hulmanová. Vo verejnej prezentácii sme poukazovali na činnosť organizácií: Arcidiecézna charita Košice, Maják nádeje,  Oáza-nádej pre nový život,, Horúci tím- pastoračné centrum Rómov, Dobrota pre Afriku, Komunita sv. Egídia, sestry Vincentky, sociálne sestry, Potravinová banka slovenska, Evanjelická diakonia, práca s Rómami na sídlisku Luník a iných.
Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby ako aj milé stretnutia s úspešnými športovými reprezentantmi, najväčšími favoritmi maratónu, bežcami z Kene a zlatým bežcom z Olympíjskych hier z Ria Matejom Tóthom.„Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli aby sme sa MMM mohli zúčastniť a veríme, že sa na Maratóne stretneme aj v roku 2017“ dodala koordinátorka projektu Veľtrh sociálnych aktivít, Anna Horváthová.
Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo so Sociálnou subkomisiou teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, so zastúpením Európskej komisie  na Slovensku, s Nadáciou Konrada Adenauera, Slovenskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a inými partnermi. Organizovanie Veľtrhu na Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny  na spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich , ale i naše životy.
Anna Horváthová social@fki.sk

 

Pohľad do tváre migrácie

29. September 2016

V mene OZ Nová Generácia by sme Vás radi pozvali organizovanú konferenciu Pohľad do tváre migráciektorá sa uskutoční v dňoch 30.9. – 1.10.2016 v priestoroch hotela Avance na Medenej ulici č. 9 v Bratislave.
Program konferencie si môžete pozrieť tu:  Pohľad do tváre migrácie PROGRAM 
V prípade účasti je potrebné zaregistrovať sa vyplnením registračného formulára: https://goo.gl/31HEd
V mene OZ Nová Generácia sa tešíme na Vašu účasť!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam organizácií Veľtrhu sociálnych aktivít

29. September 2016

Do roku 2016 sa Veľtrhu sociálnych aktvít zúčastnilo a prezentovalo viac ako 100 organizácií. V prílohe si môžete pozrieť zoznam týchto organizácií:
Zoznam organizácií Veľtrhu sociálnych aktivít do roku 2016

 

 

 

Pozvánka na 14. regionálny zjazd KAB

28. September 2016

Pozývame Vás na 14. regionálny zjazd KAB. Zjazd sa uskutoční 1.októbra 2016 v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia o 10:00 hod. Program si môžete pozrieť tu: 14. regionalny zjazd KAB-pozvanka 2016

 

Veľtrh sociálnych aktivít na Pohode

27. September 2016

Prvá prezentácia Veľtrhu sociálnych aktivít sa uskutočnila na festivale Pohoda v dňoch 7. – 9. júla 2016, kde sme sa úspešne uchádzali o prezentačné miesto v stane neziskových organizácií. Zamerali sme sa na dve kľúčove témy, a to je otázka bezdomovectva a dlhodobé a stimulujúce aktivity v rómskych komunitách.
Pre prezentáciu boli pripravené samonostatné banery, letáčiky s inšpiráciami ako pomáhať a zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, informácie o organizáciách, ktoré sa doteraz zúčastnili veľtrhu sociálnych aktivít a drevené výrobky z rezbárskej dielne našej členskej organizácie Horúci tím – pastoračné centrum Rómov v Čičave.
Cieľom našej prezentácie bolo:
  • poukázať mladým, že problémy chudoby a sociálneho vylúčenia síce existujú, ale taktiež existujú dlhodobé a efektívne riešenia, ktoré rešpektujú ľudskú dôstojnosť
  • ukázať im možnosti ako pomáhať
  • poskytnúť informácie o organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti pomoci chudobným  a poukázať na možnosť dobrovoľníčiť v týchto organizáciách.
Na našom stanovišti sa striedali dvojice dobrovoľníkov a rozprávali sa so záujemcami o tému. Počas dvoch  hodín náš si stánok pozrelo asi 120 ľudí, pričom sme mali príležitosť sa porozprávať asi s 50 ľuďmi. Považujeme za dôležité, aby sme vedeli osloviť aj takúto cieľovú skupinu a nevyhýbali sa podujatiam takéhoto druhu a nezostali len vo svojom úzkom prostredí.
FKI vyjadruje vďačnosť organizátorom festivalu Pohoda, že nám umožnili prítomnosť a Nadácii Konrada Adenauera za finančnú podporu a spoločnú prípravu konceptu našej prezentácie na festivale Pohoda.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

27. September 2016

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25928
Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony- nové znenie
Číslo materiálu: UV-27018/2016
Rezort: MF SR
 Rezortné číslo: MF/016141/2016-622
Predkladateľ: minister financií
Rokovanie: 27/2016, 21.09.2016, 26. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 412/2016

FESTROM

27. September 2016

Blaženejšie je dávať ako prijímať
S duchom tohto Božieho Slova sa 24.9.2016 uskutočnil X. ročník rómskeho gospelového festivalu  FESTROM 2016 v športovej hale v Starej Ľubovni. Boží duch sa vylieval na Rómov, Slovákov aj Rusínov, na mocných aj slabých tohto sveta, ktorí boli pozvaní a zúčastnili sa na oslave Boha cez piesne, prednášky a modlitby. Na  podujatí vystúpili kapely LCH Live, F6, Agat Angel, My Way  a miestne  rómske modlitebné hudobné skupiny z Krížovej Vsi, Podsádku, Soli a Čičavy. Hviezdou večera bol Ježiš a Jeho chvála aj v podaní novovytvorenej detskej rómskej skupiny FIL3, pod vedením o. Mekela.
FESTROM je jedným z podujatí, ktoré nesú posolstvo väčšej otvorenosti sŕdc a vôle pre bratstvo medzi  Rómami aj nerómami .
Hlavným organizátorom podujatia je Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave v spolupráci s kapelou F6. Podujatie finančne podporil Úrad vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016 a nadácia RENOVABIS.
Viac informácií tu