Veľtrh sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

10. Október 2017

Na celom svete je maratónsky beh úzko spájaný s charitou a pomocou núdznym. Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (MMM) na problémy chudoby upozorňovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas maratónského víkendu (30.9-1.10.2017) prezentovať aktivity neziskových a charitatívnych organizácií v prospech núdznych.

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je vytvárať platformy spolupráce a  osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch. Ďalej poukázať na usilovnú, dlhodobú a často neviditeľnú prácu sociálnych inštitúcií a dobrovoľníkov, na  množstvo a rozmanitosť aktivít zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k zodpovednosti za seba a k zlepšeniu kvality života. Chceme aktivizovať zodpovedných a verejnosť k hľadaniu riešení, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať konkrétne a spoločné riešenia závažných celoslovenských, regionálnych a miestnych sociálnych problémov. Taktiež chceme poukázať na iniciatívy za odstránenie chudoby a exklúzie, ktoré sa iniciujú a realizujú na európskej úrovni.

Počas víkendu sme mali možnosť prezentovať sociálne organizácie priamo v srdci podujatia, v EXPO aréne maratónu. Pomocou rozhovorov, roll-upov a propagačných materiálov sme sa účastníkom ako aj okolo idúcim priblížili organizácie, ktoré  pomáhajú práve tým, ktorých často iný nevidia. Do propagácie sa zapojili nasledujúce organizácie: Oáza-nádej pre nový život, Arcidiecézna charita Košice, Evanjelická diakonia, Katolícka jednota Slovenska, sestry Vincentky a iné.Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby. Rozhovory, ktoré dobrovoľníci viedli s okoloidúcimi boli obohacujúce pre obe strany. Priblížili sme organizácie, ponúkli možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, vysvetlili, čo a ako organizácie robia,  aby bola ich práca zmysluplná.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli aby sme sa MMM mohli zúčastniť. Organizátorom, že nie sú ľahostajní a vytvárajú priestor aj pre propágáciu sociálnych organizácií, p. Ľubici Dojčárovej za dlhoročnú spoluprácu a dobrovoľníkom.

Vítame a oceňujeme dlhodobé partnerstvo so Sociálnou subkomisiou teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, so zastúpením Európskej komisie  na Slovensku, s Nadáciou Konrada Adenauera, Slovenskou katolíckou charitou, Evanjelickou diakoniou a inými partnermi. Organizovanie Veľtrhu na Slovensku považujeme za adekvátnu a správnu odpoveď našej krajiny  na spomenuté výzvy OSN. Dúfame, že toto podujatie sa stane platformou dialógu a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí stoja v blízkosti chudobných a tými, čo svojimi rozhodnutiami hlboko ovplyvňujú ich, ale i naše životy. 


Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam

17. September 2017

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie občianskeho združenia Maják nádeje „Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam“, ktorá sa uskutoční 18.10.2017 v Košiciach. Viac informácií nájdetu tu

Veľtrh sociálnych aktivít na festivale POHODA

15. August 2017

Festival Pohoda aj v tomto roku otvoril svoje brány pre mimovládne organizácie a vytvoril priestor pre ich aktívnu prítomnosť a prezentáciu. Stanovište Fóra kresťanských inštitúcií sa ocitlo medzi stanovišťom Slovenskej katolíckej charity a Fóra života.  FKI využíva túto príležitosť na to, aby aj vo verejnom spoločenskom prostredí  medzi mladými, poukázalo na takmer neviditeľnú prácu pomáhajúcich kresťanských inštitúcií a dobrovoľníkov.

Mladí mali možnosť aj vyjadriť svoj názor na závažné sociálne problémy, ako je nezamestnanosť mladých, rómska problematika alebo chudoba žien vyplnením anketových lístkov. Mnohí ľudia sú ochotní pomáhať, ale často nevedia ako alebo či svojou pomocou chudobným neškodia. Preto sme ponúkali aj typy, ako pomáhať: prejaviť lásku svojej rodine, angažovať sa  vo svojom regióne, podporovať zamestnanosť a sociálne projekty, všímať si problémy núdznych, upozorňovať na problémy chudoby. Zároveň ponúka možnosť pre mladých, aby sa venovali chudobným ako dobrovoľníci v členských inštitúciách FKI  alebo aby podporovali tieto inštitúcie, ktoré pomáhajú chudobným dlhodobo, zmysluplne  a efektívne, motivovaní láskou k Bohu a blížnym.

FKI vyjadruje vďačnosť organizátorom festivalu Pohoda, že nám umožnili prítomnosť a partnerom za finančnú podporu a spoločnú prípravu konceptu našej prezentácie na festivale Pohoda. Považujeme za dôležité, aby sme vedeli osloviť aj takúto cieľovú skupinu a nevyhýbali sa podujatiam takéhoto druhu a nezostali len vo svojom úzkom prostredí.

Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií?

3. Február 2017

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinského, iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (12.2.1917 – 14.2.1988) Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS a  Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci so Žilinskou diecézou, Klubom Bl. Karla Habsburského a v rámci projektu PRORURE v rámci programu Erasmus + zorganizovali seminár: Nezostaň v pomoci sám: Ako pomôcť chudobným dostať sa z kolotoča dlhov a exekúcií?

Seminár nadviazal na stretnutie Rád a komisií KBS z decembra 2016 a jeho cieľom je vzdelávať  a podporovať  ľudí, ktorí sa rozhodnú dlhodobo sprevádzať chudobných a pomáhať im pri riešení ich situácie. Hlavným prednášajúcim bol JUDr. Martin Píry, PhD. Seminár sa venoval témam, ktoré sú užitočné pre pracovníkov charít a všetkých, ktorí stoja blízko pri chudobných. Išlo o základnú charakteristiku exekúcií z právneho pohľadu dlhodobej pasce, nebezpečné  časti zmlúv, splátkové kalendáre, urgencie a „inkasné konania“, základnú charakteristiku  exekučného konania, upovedomenie, trovy, lehoty  s akcentom na zmeny od 1.apríla, blokovania účtov, mzdy, odvody, predaj nehnuteľnosti -  základné informácie  a možnosti.

Účastníci seminára sú pripravení v súčinnosti s Centrami právnej pomoci vo svojich regiónoch spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa dostali do pasce chudoby a zadlženosti  a chcú aktívne pracovať na zmene svojej situácie. Zároveň organizátori seminára zbierajú podnety z praxe, ktoré môžu vylepšiť systémové opatrenia. Medzi podnetmi z  tohto stretnutia je možné uviesť napr. návrh na rozvoj  finančnej gramotnosti už na školách, lepšia vymožiteľnosť práva, najmä pre živnostníkov, vytvorenie priestoru pre lepšiu súčinnosť samospráv, štátu, cirkví a sociálnych inštitúcií, vytvorenie registra spotrebných úverových zmlúv…

Na tento úvodný seminár nadviaže vzdelávanie, ktoré sa bude konať v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti. Dobrovoľníci i profesionáli majú možnosť sa prihlásiť do tohto programu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a FKI na  adrese social@fki.sk alebo telefónnom čísle 0903 982 097. Množstvo užitočných a praktických rád ako pomôcť chudobným v riešení dlhov a exekúcií môžete nájsť na stránke: www.centrumpravnejpomoci.sk

 

 

 

Pozvanie na koncert DOMA DOBRE III.

6. December 2016

Pozývame Vás na koncert Doma Dobre, ktorý sa uskutoční v nocľahárni Depaul, Ivánska cesta 32 v Bratislave. Akcia sa začne v zrekonštruovanej časti budovy o jednej popoludní výstavou fotografií, ktorá mapuje 10 rokov organizácie Depaul Slovensko. Pokračovať bude premietaním filmov a videí o aktivitách neziskovky a o živote ľudí bez domova. Pomedzi jednotlivé koncerty budú diskusie ľudí, ktorí sa venujú problematike bezdomovectva.

Veľtrh sociálnych aktivít v NR SR

9. November 2016

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Na problémy chudoby reagovalo Fórum kresťanských inštitúcií odborným seminárom, ktorý sa uskutočnil 21.10.2016 v kinosále NR SR. Nad stretnutím sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkví, tretieho sektora, odborníkov a všetkých ľudí dobrej vôle prebrala záštitu Alena Bašistová, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci.Seminár bol rozdelený na 4 bloky, kde sme sa zamerali na nasledujúce témy: 

1. Podpora zamestnanosti mladých ľudí:  tému prezentoval Branislav Kožuch, z občianskeho združenia V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená. Zameral sa najmä na zvýšenie motivácie mladých ľudí aktívne sa zapájať do hľadania si práce, ktorá by nemala byť len zdrojom príjimov ale aj o nájdení hlbšieho zmyslu a potešenia.

Prezentáciu si môžete pozrieť tu

2. Ženy a chudoba: tému prezentovala Mária Demeterová, bývalá viceprimátorka Hlavného mesta Bratislavy.

 

 

 

 

3. Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny:  tému prezentoval Martin Mekel, o.z. Horúci tím, Čičava. V prezentácií sa zameral na vlastné skúseností s rómskou mládežou a apeloval na systematickú a vytrvalú prácu, ktorá dokáže meniť zmýšľanie a životy mladých rómov. 

 

Prezentáciu si môžete pozrieť tu 

 

 

4. Aktuálne výzvy sociálnej politiky: tému prezentoval  Boris Hrdý z Bratislavskej arcidiecéznej charity a Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín, Bratislava.

Prezentáciu Borisa Hrdého si môžete pozrieť tu 

Prezentáciu Stanislava Trnovca si môžete pozrieť tu 

 

Všetci prezentujúci, ktorí sú okrem Bratislavskej arcidiecéznej charity z členských organizácií FKI,  preukázali hlbokú znalosť problematiky. Považujeme za užitočné pokračovať v týchto témach a v roku 2017 v spolupráci  výborom NR SR pre sociálne veci usporiadať 4 samostatné semináre, ku každej téme zvlášť. Okrem toho prvým podujatím by mohol byť odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Josepha Wresinskeho vo februári 2017.

Počas semináru nechýbala ani prehliadka Parlamentu SR pre všetkých účastníkov, priestor pre rozhovory a diskusie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri organizácií tohto Veľtrhu sociálnych aktivít pomohli a veríme, že sa stretneme aj v budúcom roku.

 

 

 

 

 

 

Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave

8. November 2016

9.novembra 2016, od 10.00 do 17:00 hod sa v City Aréne v Trnave bude konať  Veľtrh sociálnych aktivít ako verejná prezentácia sociálnych organizácií.

Veľtrhu sa zúčastní 11 organizácií z Trnavského regiónu, ktoré predstavia svoju činnosť. Počas celého dňa bude možnosť zúčastniť sa tvorivých aktivít, nebudú chýbať hudobné vystúpenia ako aj tombola pre aktívných účastníkov.

Mal by si záujem  sa priamo zúčastniť?

Kontaktná osoba:

Miroslav Dzurech
Trnavská arcidiecézna charita
0903 402 133

Trojbodka milosrdenstva

8. November 2016

Rok milosrdenstva sa blíži ku koncu a my chceme spolu s Vami využiť naplno a milosrdne posledný týždeň tohto Roku (12.11.- 20.11. 2016). Chceli by sme tento týždeň osláviť záplavou dobrých skutkov po celom Slovensku. Pozývame Vás teda zapojiť sa do iniciatívy Trojbodka milosrdenstva.

Cieľom tohto týždňa je pomôcť jednotlivcom, spoločenstvám a farnostiam pri realizácii konkrétnych skutkov telesného milosrdenstva. Mottom tohto týždňa a inšpiráciou pre vhodné aktivity sú Ježišove slová „bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.” (Mt 25,35-36).

Ako a čo je možné urobiť? 

1. Urobiť konkrétny skutok telesného milosrdenstva (voči hladným, smädným, chorým, uväzneným, pocestným, opusteným… ) inšpirácie a potrebné info nájdete na www.3bodkamilosrdenstva.sk, kde je možné aj prihlásiť vlastnú aktivitu a inšpirovať tým ďalších.

2. Rozšíriť to medzi ľudí, spoločenstvá, farnosti, kamarátov, stretká, kolegov v práci, spolužiakov…

3. Pozvať ľudí na udalosť na facebooku: 

https://www.facebook.com/events/696184750535160/

4. Pokračovať v skutkoch milosrdenstva po celý život

Oslávme Pána záplavou dobrých skutkov a prinesme tak malú revolúciu nežnosti a solidarity do našich miest. Pán nám dnes hovorí: “Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem…” (Mt 9,13). Tak teda, poďme spoločne! Cieľom je, aby aktivity nemali charakter jednorázovej a anonymnej udalosti, ale niesli v sebe rozmer aktívneho sa približovania periférii a budovania vzťahu s ňou – pretože  „Ježiš chce, aby sme sa dotkli ľudskej biedy, aby sme sa dotkli trpiaceho tela druhých (…), aby sme skutočne vstúpili do kontaktu s konkrétnou existenciou druhých a spoznali silu nežnosti“ (Evangelii Gaudium, 270).

Tešíme sa, že záver Roka milosrdenstva budeme môcť s Vami osláviť naozaj milosrdne. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: egidio.info@gmail.com
 

Prezentácie z Veľtrhu sociálnych aktivít v NR SR

26. Október 2016

21. októbra 2016 sa v kinosále NR SR pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie konal Veľtrh sociálnych aktivít. 

Na tomto veľtrhu sme mali možnosť vypočuť si prednášky na dané témy:

1.Podpora zamestnanosti mladých ľudí, ktorú prezentoval Branislav Kožuch- o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

2. Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny, ktorú prezentoval Martin Mekel- o.z. Horúci tím, Čičava

Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny

3. Sociálna politika – aktuálne výzvy, ktorú prezentoval Boris Hrdý, Bratislavská arcidiecézna charita

Sociálna politika – aktuálne výzvy 

 a Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín Bratislava

Sociálna politika – aktuálne výzvy

Veľtrh sociálnych aktivít v Žiline

16. Október 2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, Sociálna subkomisia KBS a Fórum kresťanských inštitúcií spolu so Žilinskou diecézou a s viacerými miestnymi cirkevnými organizáciami usporiadali v piatok, 14. októbra v Žiline vo Farskom pastoračnom centre N3, Veľtrh sociálnych aktivít.

Takýto typ podujatia sa uskutočnil v Žiline po prvýkrát. Jeho hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť platformu pre dialóg cirkevných, štátnych a samosprávnych inštitúcií, ktoré pomáhajú chudobným a núdznym. Každý z prítomných odprezentoval svoj záber činnosti pre núdznych. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý denne vybaví cca 1200 klientov, Žilinský samosprávny kraj s množstvom aktivít vo všetkých oblastiach pre núdznych a inštitúcie zabezpečujúce služby týmto ľuďom, Diecézna charita s farskými charitami, sestry Panny Márie Útechy s nocľahárňou pre ženy bez domova, Slovenské misijné hnutie konkrétnou pomocou pre misie, Áno pre život s Domovom Gianny Beretty Mollovej v Rajci, Františkánsky svetský rád, o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže  z  Oravy s aktivitami pre nezamestnaných mladých a ďalšie organizácie.

Veľkým povzbudením bola prítomnosť otca biskupa Petra Rusnáka,  predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, ktorý apeloval, aby naše sociálne aktivity vychádzali zo Slova. Po sv. omši, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity, nasledovala krížová cesta, ktorá bola slávená Svätým otcom Františkom s účastníkmi Svetových dní mládeže v Krakowe a  dostala názov „Cesta milosrdenstva“. Autor jej zamyslení, krakovský pomocný biskup Grzegorz Ryś spojil každé zo štrnástich zastavení s niektorým skutkom telesného alebo duchovného milosrdenstva.

Titul podujatia Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym -  sa napĺňa v každodennej spolupráci zúčastnených sociálnych inštitúcií a aktivistov v pomoci núdznym. Účastníci sa na záver zhodli na potrebnosti takéhoto stretnutia a deklarovali ochotu bližšie spolupracovať na sociálnych dielach pre chudobných a núdznych. Veľtrh sociálnych aktivít sa v tomto roku koná pod záštitou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie.